Compromís Gandia alega contra el glàmping del marjal per «incompatibilitats» amb la ubicació

El portaveu local de Compromís per Gandia, Ivà Bonet, ha anunciat la presentació d’al.legacions després d’haver estudiat el projecte de construcció d’un glàmping a la marjal que ha presentat l’empresa a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sol.licitant un informe de l’Ajuntament de Gandia per a una declaració d’interès comunitari. “Hem arribat a la conclusió de què no és un projecte adequat per a la zona on es vol ubicar, amb moltes incompatibilitats urbanístiques, d’alta vulnerabilitat per estar molt a prop dels ullals. De fet gran part del projecte està dins de la zona d’afecció dels ullals, de l’Alqueria del Duc. A banda d’això, és un espai molt important des del punt de vista arqueològic…”.

 

[Img #22220]

 

Bonet també ha recordat l’afecció dels terrenys per la ZEC (Zona d’Especial Conservació) i, sobretot, “pel que representa posar un nucli de 3.000 persones, dues vegades Rafelcofer o l’Alqueria enfront de Cartonajes Unión, tota eixa gent entrant i eixint pel Molí de Santa Maria, un veïnat de Gandia que porta anys patint el trànsit de camions pesats de la fàbrica i que reiteradament se’ls ha dit que eixe trànsit anaven a llevar-lo de dins del nucli de població. Ara no només no van a llevar-lo sinó que van a afegir-li 3.000 persones entrant per allí”.

 

 

Des de Compromís per Gandia es posicionen clarament en contra que eixe càmping s’ubique a la zona proposada, assegurant que s’haguera pogut plantejar en qualsevol altre punt de la ciutat: “Ja ho hem dit en diverses ocasions, no estem en contra dels càmpings, ni del que representen, acabem d’aprovar un a Marxuquera. Però eixa zona en concret no és l’adequada per a una instal·lació d’eixes característiques. Té aproximadament unes 200 fanecades, és un monstre, és molt, molt gran i majoritàriament dins de la zona d’afecció dels ullals”.

 

 

AL·LEGACIONS

 

1. Referent a les incompatibilitats urbanístiques

Segons l’Article 19 de la llei 10/2004 de Sòl No Urbanitzable s’estableixen algunes incompatibilitats d’usos en els entorns d’influència dels terrenys classificats como a sòl no urbanitzable protegit i en les zones on la implantació d’activitats puga afectar a la qualitat de les aigües destinades a consum humà. El projecte proposat està situat en l’àmbit d’influència (fita directament) sobre un sòl no urbanitzable d’especial protecció conegut com a Paratge Natural de l’Alqueria del Duc o parc dels ullals. A més a més, tota la superfície d’actuació està catalogada pel mateix ICV com a zona d’alta vulnerabilitat d’aqüífers.

 

D’altra banda, La Llei 5/2014 d’ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, que autoritza en Sòl No Urbanitzable les activitats terciàries o de serveis, en l’article 197, apartat f, especifica com autoritzats: Campaments de turisme i instal·lacions semblants o equivalents de caràcter turístic regulats per la legislació de turisme i que no propicien, per les seues característiques i emplaçament, la formació de nuclis de població o de característiques urbanes.

 

Es considera nucli de població la disposició d’un mínim de 10 edificacions que estiguen formant carrers, places o altres vies urbanes o quan es superen 50 habitants. En el projecte presentat són 297 mòbil homes amb una mitjana de 4,5 llits cadascuna, les que es pretenen construir sobre 55000 m2 de superfície i que albergarien a 1217 persones. Per tant sols la parcel.la de mòbil homes es podria considerar com un nucli de població amb característiques urbanes.

 

D’acord amb les característiques dels terrenys considerem que aquest projecte, per la seues dimensions i la seua localització no compleix amb els requisits legals necessaris per a ubicar-se en la zona assenyalada. No s’entén de cap manera la proposta d’ubicació en una zona amb afeccions directes mentre el municipi de Gandia disposa d’altres superfícies en sòl no urbanitzable comú més adients a aquest tipus d’instal·lació.

 

 

 

2. Referent a les incompatibilitats ambientals

La ubicació d’aquest projecte està situada, en més d’un 50% de la seua superfície, sobre el perímetre d’afecció o zona de protecció de la zona humida denominada Marjal de la Safor. Dita zona humida va ser inclosa dins del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana com a concreció a l’article 15 de la Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. L’article 15, a més d’establir un perímetre de 500 metres de protecció al voltant de la zona humida (figura 3), en el seu punt 4 aclareix que “el planejament urbanístic deurà adoptar especials precaucions amb la fi de garantitzar la seua conservació”

 

Per tot això, i en la línia de l’anterior punt, no és possible justificar la aprovació d’una declaració d’interès comunitari que pretén fer ús d’una superfície catalogada dins d’una figura de protecció ambiental de primer ordre, mentre existeixen altres espais disponibles sense aquesta afecció que no suposarien un risc per a la conservació de la zona humida.

 

[Img #22222]

 

3. Referent als impactes esperats

Segons les característiques descrites al projecte, aquesta instal·lació disposarà de més de 3000 places disponibles, amb vora 300 casetes individuals, magatzems, restaurants, escenaris, piscines, pistes esportives….. Tot aquest volum de gent en l’àrea d’influència de la zona humida comportarà segurs impactes en allò relatiu a la contaminació lumínica i acústica, a la massificació de l’espai natural dels ullals, al col·lapse dels accessos i també en aspectes relacionats amb l’abastiment de serveis i tractaments de residus.

 

Contaminació lumínica i acústica

La memòria urbanística contempla la creació d’un anell de 3 m al voltant de tot el perímetre com a vial d’entrada i eixida i zona d’aparcament per a més de 800 vehicles. Aquest anell suposa una font de soroll i llum que afectarà negativament a les poblacions de multitud d’espècies que habiten els espais colindants. D’altra banda la memòria no parla dels usos que tindran les pistes i els espais comuns on existeixen escenaris, on amb tota seguretat es realitzaran activitats musicals, amb els conseqüent impacte sobre les comunitats biològiques.

 

Massificació dels ullals de la perla i de l’estany i corresponent impacte en els hàbitats i les espècies. Zona ZEC Marjal de la Safor

La zona dels ullals de la marjal és un espai de gran afluència en determinades èpoques de l’any. L’assentament de més de 3000 persones a poc més de 200 metres d’aquest paratge suposarà un increment desproporcionat que afectarà a la salut de l’ecosistema. Un ecosistema fràgil i sobreexposat que ja supera la seua capacitat de càrrega en molts moments i que amb aquesta infraestructura veuria cercat el seu perímetre, incrementant el seu efecte d’aillament, amb el risc que això suposa per a l’expansió de la biodiversitat i els fluxos genètics.

 

– Col·lapse dels accessos

Els accessos descrits a la memòria tenen lloc per vials d’accés als bancals, en tots els casos entre els 4 i 5 metres, on difícilment s’hi poden creuar dos vehicles. A més l’entrada principal al camí fondo transcurreix per la barriada del Molí. Pensem que el fluxe de vehicles, majoritàriament autocaravanes, serà insuportable per a uns vials que no estan pensats per a aquests volums de trànsit.

 

– Abastiment de serveis

Segons les dades de la memòria urbanística el consum d’aigua previst està al voltant de 80 litres per persona i dia. Tanmateix, un informe de la Comissió Europea sobre el potencial d’estalvi d’aigua en distints àmbits, publicat al 2007, establia el consum mitjà d’un càmping en l’àrea mediterrània en 174 litres per persona i dia, que és més del doble del que aporta la memòria. Aquest consum, majoritàriament realitzat en èpoques estivals, suposaria un agreujament del ja malmès i sobreexplotat aqüífer litoral que alimenta la nostra ciutat i que veu com als períodes estivals els seus nivells de salinització augmenten degut a la intrusió salina.

 

– Tractament dels residus

Com s’ha dit en el primer punt d’aquest document tota la superfície d’actuació està sobre una zona d’alta vulnerabilitat dels aqüífers, per tant, és imprescindible el tractament de les aigües residuals meticulosament. Segons la memòria, les aigües grises es tractaran en una estació depuradora amb l’objectiu de reutilitzar-les en el sistema de reg i reduir així els consums. No obstant, no existeix cap informació al respecte del sistema de tractament, un dèficit informatiu que no s’hi pot passar per alt en una memòria urbanística que pretén assentar una població de 3000 persones sobre una zona d’alta vulnerabilitat.

D’altra banda la memòria assegura que la resta de les aigües seran enviades a través de canonades que discorren pel camí de l’Alqueria del Duc, cosa difícilment realitzable atenent a les característiques de les canonades existents en eixe tram. En cas que fos possible la connexió aquestes aigües tindrien que ser tractades per la EDAR de la Safor, que de tots es conegut la seua incapacitat per tractar les aigües residuals en certes èpoques de l’any, totalment coincidents amb els períodes de màxima afluència turística i amb el corresponents episodis de vessaments al riu Serpis i tancaments de les platges de Rafalcaïd i Venècia.

 

 

 

4. Referent al pla d’integració paisatgística

En la documentació disponible existeix un pla d’integració paisatgística que no respon a un veritable document tècnic. Més bé sembla un corta-pega de fotos d’alguna guia de vegetació mediterrània. Considerem que una actuació que presumiblement vol ser declarada com a d’interès comunitari no pot entregar un document tan ximple i agosarat com aquest pla d’integració paisatgística d’un projecte que pretén edificar i construir vora 6500 metres quadrats en construccions + 6500m2 en espais esportius + 55000 m2 en cases prefabricades + 28000 en vials i aparcaments.

 

 

5. Referent a la vigència i pla de restauració

Segons la normativa de les DICs és necessari presentar les mesures de restauració corresponents per a retornar els espais al seu estat natural una vegada caducada la declaració comunitària. A la documentació aportada no existeix cap tipus de pla de restauració, ni proposta de vigència ni de cànon.

 

 

Per tot l’anteriorment exposat, sol.licita que siga emesa una resolució negativa a la sol·licitud de declaració d’interès comunitari promoguda per Sunny Resorts SL, pels greus impactes que genererà sobre el conjunt de la zona, per la falta d’informació rellevant per a poder avaluar correctament tots els detalls, i per la falta de justificació de la ubicació, tal com queda reflectit en les presents al·legacions.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Real de Gandia exige indemnizaciones por el incumplimiento de plazos en las obras del Centro de Salud

El Real de Gandia ha decidido tomar medidas debido al incumplimiento de plazos en...

Oliva declara nul·la la Urbanització de Canyades i inicia un pla de solució

L'Ajuntament d'Oliva ha aprovat la nul·litat dels Projectes d'Urbanització i de Reparcel·lació de Canyades...

Gran despliegue policial para una Navidad más segura en Gandia

La ciudadanía de Gandia disfrutará de una Navidad más segura gracias al aumento de...

NOTICIAS DESTACADAS

El Real de Gandia exige indemnizaciones por el incumplimiento de plazos en las obras del Centro de Salud

El Real de Gandia ha decidido tomar medidas debido al incumplimiento de plazos en...

Oliva declara nul·la la Urbanització de Canyades i inicia un pla de solució

L'Ajuntament d'Oliva ha aprovat la nul·litat dels Projectes d'Urbanització i de Reparcel·lació de Canyades...

Gran despliegue policial para una Navidad más segura en Gandia

La ciudadanía de Gandia disfrutará de una Navidad más segura gracias al aumento de...