Oliva presenta uns pressupostos de 23 milions que reforcen serveis bàsics i redueixen impostos

La regidora Delegada d’Hisenda de l’Ajuntament d’Oliva i Vicealcaldessa de la ciutat, Ana Morell, ha presentat la proposta i memòria del pressupost per a l’exercici de 2021. En un treball «d’enginyeria fiscal» realitzat pel departament d’Hisenda i Béns Municipals, la seva responsable ha analitzat la situació fiscal local, d’on es despren, en primer lloc, la pèrdua d’ingressos en més de 350.000 euros d’impostos directes, degut prioritàriament a la pèrdua dels ingresos derivats per l’alliberament de l’AP7, l’increment fins al 95% de les bonificacions per herències i la reducció del 6% del tipus impositiu de l’IBI urbà (contribució). Aquesta és una reducció que l’Ajuntament ha fet per tal de reduir la càrrega fiscal i ajudar a les famílies davant la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària.

 

 

Una de les partides que ha vist un increment de la recaptació és la que correspon al ICIO (Impostos de construccions) de vora 185.000 euros, que demostra un repunt del sector de la construcció. Així mateix es consolida aquest sector econòmic amb l’increment previst per taxes d’atorgament de llicències. Respecte als ingressos, hi ha un increment de 900.000 euros de transferències i subvencions que rep l’ajuntament d’altres administracions, dels quals 400.000 corresponen a subvencions de programes Socials,;290.000 a la participació en els tributs de l’estat; 153.000 del Fons Cooperació de Diputació i 53.000 del Fons Turístic.

[Img #22894]

 

INGRESSOS

Amb aquestes dades de partida, el pressupost de 2021 ascendeix en el seu capítol d’ingressos a 23.293.000 euros que s’equilibra amb el de despeses i dona d’aquesta manera compliment a la llei Reguladora de les Hisendes Locals que exigeix l’aprovació del pressupost sense dèficit inicial. Aquest pressupost proposat per a l’ajuntament d’Oliva incrementa els ingressos respecte a 2019 en una quantia de 733.000 euros. Malgrat la reducció de la pressió fiscal, l’increment real es deu a l’augment de les subvencions que l’Ajuntament d’Oliva rep d’altres Administracions Públiques, que ha compensat la pèrdua de tributs municipals del 2,68%.

 

 

DESPESES

Respecte a la previsió de despeses, el capítol d’inversions preveu un import de 164.000 euros d’acord amb el Pla d’Inversions Municipal de 2021, que es finança de forma íntegra amb els ingressos corrents, i no hi ha prevista cap concertació de préstecs per a 2021. Destaquen 6 àrees: Serveis Públics Bàsics; Protecció i Promoció Social; Producció de béns públics de caràcter preferent; Actuacions de caràcter Econòmic; Actuacions de Caràcter General i Deute Públic.

 

– Serveis Públics Bàsics: 10.320.528 euros, augmentant 454.178 euros respecte a l’exercici de 2019, un 4’60% més.

– Protecció i Promoció Social: 1.959.590 euros, augmentant un 30,38% respecte a 2019 gràcies a la consignació de la totalitat de la despesa corresponent a la subvenció de Serveis Socials, en gran mesura de l’increment.

– Producció de béns públics de caràcter preferent: puja un total de 4.036.459 €euros, amb una reducció de 689.640 euros respecte a 2019. La principal causa és la no consignació de les subvencions nominatives (que enguany es finançarà del superàvit municipal) i les modificacions i reducció de plantilla.

– Actuacions de caràcter Econòmic: 1.023.903 €, amb un increment de 86.003€ euros respecte a 2020, per la incorporació del Fons Turístic (54.000) i l’increment de 30.000 euros en agricultura.

 

 

Si analitzem la variació de les despeses per capítols tenim:

Capítol 1 de personal: la despesa s’incrementa respecte al 2019 un 8,6 %, el que suposa la quantitat absoluta de 1.045.066 euros. En cap moment es degut a un increment de la plantilla de personal, l’increment correspon a la regulació per llei del personal de serveis socials que part s’incorpora en la plantilla municipal (400.000 euros) i a l’actualització retributiva aprovada pel govern central ( 2% en 2020 i 0’9% en 2021).

 

Capítol 2 Despesa Corrent: S’incrementa en 292.000 euros, per a serveis de manteniment bàsics (parcs i jardins, agricultura, administració general…).

 

Capítol 3 Subvencions: Es redueix la consignació prevista per a l’atorgament de subvencions en 250.000 euros, que enguany es finançarà amb el superàvit municipal. El que ha permès reforçar les partides de despesa corrent.

 

Capítol 6 Inversions: En el capítol d’inversions es preveu un import de 164.000, el que suposa una reducció de 346.000 euros respecte a l’any 2019. Però recordem que en abril es va fer la major mobilització del superàvit 5,3 milions d’euros, que en la majoria finançaran les inversions municipals 2021. No hi ha prevista cap concertació de préstecs per a 2021.

 

 

Amb aquest anàlisis, «posem en relleu la importància de reforçar les partides de manteniment bàsic i al mateix temps reduir la càrrega fiscal mitjançant la reducció dels tribus municipals. És un pressupost ajustat a la situació de pandèmia actual que també ha tingut un efecte directe limitant l’increment d’ingressos. Però en cap moment aquest ajuntament ha renunciat a les seues inversions, ja que amb el canvi normatius del 20 d’octubre del 2020, respecte a la suspensió de les regles fiscals, ens ha permès fer la major mobilització del superàvit per a invertir en millorar Oliva».

ÚLTIMAS NOTICIAS

I Comida del Hambre, el nuevo evento solidario de Next2U

El próximo 23 de marzo, la plaza del Prado de Gandia se convertirá en...

Gustavo Mascarell: «El Real ha crecido en todos los aspectos, es un pueblo vivo y activo»

Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, está ya trabajando en la que es...

Feria Gastronómica de Villalonga 2024: la programación

Villalonga celebra, del 1 al 3 de marzo, su ya tradicional concurso de «Blat...

NOTICIAS DESTACADAS

I Comida del Hambre, el nuevo evento solidario de Next2U

El próximo 23 de marzo, la plaza del Prado de Gandia se convertirá en...

Gustavo Mascarell: «El Real ha crecido en todos los aspectos, es un pueblo vivo y activo»

Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, está ya trabajando en la que es...

Feria Gastronómica de Villalonga 2024: la programación

Villalonga celebra, del 1 al 3 de marzo, su ya tradicional concurso de «Blat...